Günah ve Çareleri

2008-01-10 18:26:00

Günah:Allah'ın buyruklarına aykırı düşen, dinen suç sayılan davranışlar İslâm şerîatının ve temiz insan fıtratının yapılmamasını emrettiği hususlar Arapça'da günâh'ın karşılığında; İsm, zenb, isyan, cürm kelimeleri kullanılır. İsm, günâhın tam karşılık anlamıdır. Zenb (cürm), insanın Allah'ın rızasını kazanmasını engelleyen; isyan, Allah'a itaat etmemek-demektir (Cürcânî, et-Ta'rifât, s. 9, 107, I51).Yahudî ve hristiyanlar dinlerinin birçok esaslarını bozdukları gibi günâh kavramım da kendi arzularına uygun olarak değiştirmişlerdir. Yahudiler; Allah'ın seçilmiş kulları oldukları inancıyla, kendi ırklarından olmayan insanlara yaptıkları kötülükleri mübah kabul ederler. Kendilerinin cehennemde sayılı günler kalacaklarına, sonra yalnızca kendi ırklarının cennete gireceğine inanırlar. Bu materyalist millet eskiden günâh keçisi adını verdikleri bir keçiyi sırtına günâhlarını yükledikleri gerekçesiyle çöle salarlar ve böylece günâhlardan kurtulduklarına inanırlardı.Hristiyanlar Hz. Âdem (a.s.)'ın işlediği ilk günâhtan dolayı bütün insanların günahkâr doğduğuna; Hz. İsa (a.s.)'ın kendisini feda ederek insanların günâhlarım temizlediğine inanırlar. Hz. İsa (a.s.)'ın ölümünü temsil eden vaftiz ayini ile çocukların günahlarından temizlendiğini kabul ederler. Bağışlama yetkisini böylece Tanrının elinden alan hristiyanlar, insanları sonraki dönemlerde kontrol etmek için günâhlarını papazlara itiraf ettirmek süretiyle bağışlarlar. Bu işleme Hristiyanlıkta "günâh çıkarma" denir. İlk defa dördüncü Latran Konsili'nde (1215) ergenlik çağına giren her hristiyan için yılda bir defa günâh çıkarma kararı alınmıştır. Papazların kiliselerde günâh çıkardıkları özel yerlere günâh çıkarma hücreleri denilir. Bu hücreler kiliselere 16. yüzyıldan itibaren eklenmiştir.İslâm, bir ırk ve sınıfın imtiyazını, insanların günâhlı doğduklarını, günâhların şahıslar tarafından affedilebileceğini kabul etmez. "Yahudiler, "Ateş bize sadece sayılı günler dokunacak... Devamı

Kabir ziyarti

2008-01-10 15:43:00

Diyanetin,Sahihi Buhari Tecridi sarih,Tercemesi adlı kitapda,Şöyle geçer:, Peygamberimiz vefat ettikten sonra,Sahabe rivayetlerinde:(Biz Mescidi Nebeviye giderken.Peygamberin kabrinin yanından geçerdik. Esselamü aleyke ya nebi derdik. Şirk olur korkusuyla dua ve temennide bulunmazdık. Mescide geçer duamızı yapar,Allahdan bazı şeyler isterdik). Peygamberimizde vefaına yakın şöyle buyurmuştur:Korkarım ki,Yahudi ve Hıristiyanlar gibi,Kabrimi tapar hale gelirsiniz.ve mescitlerinizi onlar gibi tezyin etmeyiniz. Peygamberin annesi için ise sözleri şöyledir:(Annem için istiğfarda bulunmak istedim,Red olundum.Kabrini ziyaret etmek istedim,müsaade edildi. Peygamberin annesine karşı edepsizlik yapamayız,ama önem verip tapamayızda. Devamı

NOEL Yortusu

2007-12-29 19:31:00

NOEL Yortusu Hristiyanların Hz. İsa'nın doğum günü dolayısıyla kutladıkları bayram; bu bayramın kutlandığı zaman süresi; Miladi yılı Ocak ayının birinci gününün gecesi; Milad; Hz. İsa'nın doğumu kabul edilen gün. Bu günü esas alan takvime ise Milâdi takvim denir.Hristiyan inancına göre evrenin nuru olan Hz. İsa'nın doğum gününü 25 Aralıkta kutlamanın, papaların kış gündönümü törenlerine bağlı bulunanları bundan vazgeçirmek amacına yönelik olduğu söylenir. 25 Aralık Hristiyan kiliselerinin hepsi tarafından Hz. İsa'nın doğum günü törenleri olarak kutlanır. Katolik (Latin) kilisesi 25 Aralık, Ortodoks kiliseleri ise IV. Yüzyıldan itibaren bu tarihi benimsemişlerdir. Katolik kilisesi bu günü, birincisi gece yarısı; ikincisi güneş doğarken; üçüncüsü ise sabah olmak üzere üç missa (ayin) tertipleyerek kutlar.Noel, genel kanâate göre Batı'da 354 M. yıllarında kutlanılıyordu. Buna karşılık Hz. İsa'nın doğumunu 6 Ocak'ta kutlayan Doğu Hristiyanları ise, İoonnes Khrysostomos ve Gregorios adlı azizlerin etkisiyle noel kutlama tarihlerini batıya ayak uydurarak 25 Aralık günü olarak değiştirmişlerdir.Yine Hristiyanlar arasında görülen başka bir anlayışa göre, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin putperestlikten Hristiyanlığa geçtikten sonra (313 M), İstanbul şehrini genişletip, yeniden imar ettirmiş ve ona Konstantiniyye ismini vermişti. İstanbul'un başkent oluşu ve imparatorun Hristiyanlığın ruhani lideri durumuna geçmesi, konsilleri Hristiyanlık adına ümide sevketmiş ve bunlar imparatora başvurarak halk arasında yaygın yüzlerce İncil'in tek kitaba indirilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine İmparator Konstantin, Hz. İsa'nın ölümünden sonra O'nun havarileri arasına girerek gerçek İncil'i tahrif eden Yahudi Pavlus'un gayretiyle Hz. İsa'nın getirmiş olduğu dini değiştirmiş, yeni yorum ve değişikliklerle halk arasında yayılan İncil'lerin birleştirilmesi yoluna gitmiştir. Bu amaçla 325 yılında İznik'te toplanan 319 papaz... Devamı

İbadulah-Şiir

2007-12-27 11:24:00

Mülkümden çık derse Allah.Gidecek yer varmı?,İbadullah.Ümmetim dermi?,Resulullah.Ne yapmaktasın?,İbadullah.Batının çarkını döndürmektesin.Haç’a selam göndermektesin.Hala sefahatte eğlenmektesin..Söyle,Sen kimsin?,İbadullah.Allah’ın düşmanına dost oldun.Başını kuma soktun kurtuldun.Şimdi,cehennemde unutuldun.Seni kim kurtarır?,İbadullah.   Mülkümden çık derse Allah.Gidecek yerim yok,İbadullah.Ümmetim dermi?,Resulullah.Ne yapmaktasın?,İbadullah.mehmet selim polat Devamı

Namaz

2007-12-24 01:33:00

NAMAZ KILMAYANIN HÜKMÜ NAMAZ KILMAYAN MÜŞRİK'TİR "Allah(cc)'a dönücüler olarak (O'na yönelin) ve O'ndan korkun. Namazı da dosdoğru kılın da müşriklerden olmayın." (Rum: 32)Allah (cc) bu ayette müşriklerden olmamayı 'namaz kılma'ya bağlamaktadır.Ebu Süfyan'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki: Cabir şöyle diyordu: Ben Nebi (sav)'den işittim, şöyle buyuruyordu: "Şüphe yok ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece 'namaz'dır." (Müslim:82, Ebu Davud:4678, Tirmizi:26l9, Nesei:465 ve İbn-i Mace: 1078 rivayet ettiler.)Cabir (ra)'den rivayet edilmiştir:Nebi (sav) buyurdu ki:"Namaz'ı kılmamak şirktir."(Musannaf: 5009, Şeria: 133, Usulü's-Sünne-. 1513 sahih bir senedle rivayet ettiler:)Enes (ra)'den rivayet edilmiştir: Nebi (sav) buyurdu ki: "Kişi ile şirk arasında 'namaz'ı terketmekten başka bir şey yoktur. Namazı terk ettiği zaman şirk koşmuştur."(İbn Mace: 1080, Muhammed İbn-i Nasr/Kitabu's salat :897 rivayet etmişlerdir.)Rasulullah (sav)'in azadlısı Sevban (ra)'dan rivayet edilmiştir: Ben Rasulullah(sav)'den işittim. Buyurdu ki: "Kul ve küfür ve iman arasında 'namaz' vardır. 'Namaz'ı terk ettiği zaman muhakkak şirk koşmuş olur."Rasulullah (sav)'den rivayet edilen sahih hadisler açıktır ve yoruma gerek yoktur. NAMAZ KILMAYAN KAFİR'DİR Allah (cc) buyuruyor ki:"Kitablarını sağlarından alanlar cennettedirler. Mücrimler hakkında sorarlar: 'Sizi cehennem çukuruna ne sürükledi?' Mücrimler diyecekler ki: 'Biz (dünyada) namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yedirmiyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Kıyamet gününü de yalanlardık. Ta ki ölüm bize gelene kadar (bu hal üzerindeydik) " (Müddessir Suresi: 40-47)Allah(cc) bu ayetlerde namaz kılmama suçunu batıla dalma ve kıyamet gününü yalanlama suçları ile aynı ayette zikrediyor ve aynı düzlemde değerlendiriyor. Herkesin de üzerinde görüş birliğine vardığı bir konudur ki batıla dalanlar ve kıyamet günü... Devamı

Anlaşmazlık

2007-12-24 01:28:00

Yahudilerle hıristiyanlar arasındaki ihtilaf2/113- Yahudiler, “Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler. Hıristiyanlar da, “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler. Oysa hepsi Kitab’ı24 okuyorlar.(Kitab'ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, hükmü Allah verecektir. 24Kaynak>Yahudilerle hıristiyanlar arasındaki ihtilaf Devamı

Ahir Zaman

2007-12-23 23:31:00

Hz.Muhammed s.a.s. Buyuruyorki öyle bir zaman gelecek ki,insanların kalplerine VEHN arız olacaktır.VEHN nedir diye sorduklarında.Dünyayı Ahirete tercih etmektir.O zaman müslüman çokmu az olacaktır? ya resulullah dediklerinde.Hayır bilakis çok olacaklardır,ama suyun çöpleri kenarlara attığı gibi müslümanlar itilip kakılacaktır,başkalarının tesiri altında kalacaklardır.Düşünüyorum.Ne kadar islam devleti varsa Kültürel islamı yaşamakta Batı tarzı,Hıristiyan zihniyetiyle yönetilmektedir.İslam aleminde kan ve gözyaşı vardır.Huzur yerine sefahat ve pislikler vardır.katliamlar vardır.Yönetim zalimlerin ellerinde el değiştirmektedir.Akif şöyle diyordu:(Bu karanlık gecenin yokmu sabahı?.Mahşerdemi bu biçarelerin felahı?.)Kura'an,müslümanın Anayasasıdır,ama hayata uygulanması gerekirken,Hiç bir faydası da olmamasına rağmen sadece mezarlıkta ölüler için okunmaktadır.Peygambere ümmet olma yerine ırkî devletler kurularak islâm âlemi param parça olmuş durumdadır.Allah yardım etsin. Devamı

Şiirler

2007-12-23 20:11:00

Şiirler Ahlak Bacımın Bayram Bu Nasıl Çeşmedir Çakallar Çık Dönekler - Filistin Gurbetteyim Huzur Kalmadı Irak Zulmü İnanmadım ki İşgal Muhammed (s.a.s Nemrut Papa Saddam Vekiller Sağolsun Vuran insan değil,Vuran http://www.antoloji.com/mehmet_selim_polat... Devamı

Dünyayı Ahirete Tercih etmek

2007-12-20 08:07:00

Dünyayı Ahirete Tercih etmek Hz.Muhammed s.a.s. Buyuruyorki öyle bir zaman gelecek ki,insanların kalplerine VEHN arız olacaktır.VEHN nedir diye sorduklarında.Dünyayı Ahirete tercih etmektir.O zaman müslüman çokmu az olacaktır? ya resulullah dediklerinde.Hayır bilakis çok olacaklardır,ama suyun çöpleri kenarlara attığı gibi müslümanlar itilip kakılacaktır,başkalarının tesiri altında kalacaklardır.Düşünüyorum.Ne kadar islam devleti varsa Kültürel islamı yaşamakta Batı tarzı,Hıristiyan zihniyetiyle yönetilmektedir.İslam aleminde kan ve gözyaşı vardır.Huzur yerine sefahat ve pislikler vardır.katliamlar vardır.Yönetim zalimlerin ellerinde el değiştirmektedir.Akif şöyle diyordu:(Bu karanlık gecenin yokmu sabahı?.Mahşerdemi bu biçarelerin felahı?.)Kura'an,müslümanın Anayasasıdır,ama hayata uygulanması gerekirken,Hiç bir faydası da olmamasına rağmen sadece mezarlıkta ölüler için okunmaktadır.Peygambere ümmet olma yerine ırkî devletler kurularak islâm âlemi param parça olmuş durumdadır.Allah yardım etsin. Devamı

Dinler Arasındaki İhtilaf

2007-12-19 23:28:00

Yahudilerle hıristiyanlar arasındaki ihtilaf Yahudilerle hıristiyanlar arasındaki ihtilaf2/113- Yahudiler, “Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler. Hıristiyanlar da, “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler. Oysa hepsi Kitab’ı24 okuyorlar.(Kitab'ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, hükmü Allah verecektir. 24Kaynak>Yahudilerle hıristiyanlar arasındaki ihtilaf Devamı

Türkiyede Hürriyet

2007-12-15 03:47:00

Müslümanız Elhamdu Lillah.Adama sormuşlar namaz kılarmısın?.Demişki cumadan,cumaya.İçki içermisin?.Akşamdaaaan,akşama.Türkiyede iki ibadete çok önem verilir,çünkü maddi menfaat vardır. Türkiyede Müslümanlık --Biri Ramazn bayramına önem verilir.Çünkü Sosyal Hizmetler müdürlüğüne veya THK na Fitreler yasalarla,baskılarla toplanacak. --İkincisi Kurban Bayramına önem verilir.Devletin yasal baskısıyla Deriler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü veya THK na deri toplattırılır. EE bundan ala hürriyet olurmu?.Cuma namazından maddi imkan sağlayamadıkları için ve maddi çıkarlarıda imamlar kendi istekleri doğrultusunda kullandığı için.Bunada yasal düzenlemeyle engel sağlanır.Kamu görevlileirnin görevlerini terk ederek Cumaya gidemezler.Bayram namazlarında böyle bir şart yoktur,Hatta o gün izinli bile sayılırlar.Halbuki bayram namazı vacip veya sünnettir,Ama Cuma namazı ise kuvvetli delillerle sabit Farzdır.Buna Türkiyede İbadet Hürriyeti denir.Halk sömürülmez(!).İmamlarda çıkan yasaların borazanlığını yaparlar,sakın Laik olduğunu anlamayın.Müslümanları Normal namazdan soğutacaksın sonrada bayramlara teşvik edeceksin oh ne ala hürriyet.Vakit namazlarında ise müslümanların yaşlı olanlarını Camiye hapsedeceksin,öyle değilmi?. Ama öldüğün zaman cenazeyi camiye getirsinler dua etsinler ve sorsunlar,mevtayı nasıl bilirsiniz ?,diye.ee biz bu adamı camide hiç görmedikki,nasıl bilelim. Onu meyhaneye,meyhaneciye sorun,nasıl bilirsiniz diye?.hem oraya neden götürmedinizki?.Hürriyeti yokmuydu?.... Devamı

KUR'AN DİNLE

2007-12-05 23:02:00

FATİHA SURESİDinle/ İzleBAKARA-1Dinle/ İzleBAKARA-2Dinle/ İzleBAKARA-3Dinle/ İzle... Devamı

İMAN

2007-12-05 15:39:00

İman yetmiş küsur şubedir. En yücesi, üstünü La İlahe İllallah (Allah'tan başka hakkı ile ibadet edilecek hiç bir ilah yoktur) demek, en aşağısı ise yolda bulunan rahatsız edici şeyleri yok etmek, imha etmektir. Haya etmek imanın şubelerinden biridir. İmanın altı şartı vardır. İMANIN ŞARTLARI: 1-Allah'a inanmak 2-Meleklere inanmak 3-Kitaplara inanmak 4-Peygamberlere inanmak 5-Ahiret gününe inanmak 6-İyi ve kötü yönleriyle kadere inanmak. Bu ibadetlere delil ise yüce Allah'ın şu sözüdür: "İyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya doğru çevirmek değildir. Ve lakin gerçek iyilik Allah'a, Ahiret gününe, meleklerine, kitaba ve peygamberlere iman edenin iyiliğidir." (Bakara Suresi 177. ayet)Kadere inanmaya delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür:" Muhakkak ki biz her şeyi belli bir kadere göre yarattık." (Kamer Suresi 49. ayet) Devamı

RADYO

2007-12-01 20:54:00

http://www.emreberlin.com/player.php Devamı

İŞTE NAMUSSUZLAR İŞBAŞINDA.

2007-11-25 07:23:00

ZALİMLER CİRİT ATIYOR Bu vatanı kurtaranlar,DİN ve Namus oğruna savaştılar.Başarılı,Terbiyeli bir baş örtüsüne tahammül edemiyen asaletsiz insanlar.Din,Namus,ve demokrasi düşmanlığı yapmaktadırlar.Vatan Kutsiyetini kaybetmiştir.Türkiye bugün işgal edilse nihayet onların yaptıklarını yapacaklar.ya dinimizi yasaklıyacaklar veya bacımıza saldıracaklar.ee bunların o düşmanlardan farkı ne?.Hiç vahşi bir hayvanın yavrusunu yediğini gördünüzmü?.Bizi yavruluğa kabul etmiyenlerden tiksiniyorum.Bunların asaletlerini incelemek lazım.Bu yaptıkları muamele,yasalarla bağdaşmaz,Hatta Atatürkün ilkeleriylede bağdaşmaz.Lanetliyorum._________http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=282522 Başörtülü diye kürsüden indirdiler Kozan'da Öğretmenler Günü etkinliği yarışmasında birinci olan başörtülü İmam Hatip öğrencisi kaymakam ve garnizon komutanının talimatı ile kürsüden indirildi. Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Sineması'nda düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde yarışma birincisi başörtülü öğrenci kürsüden indirildi. Öğretmenler Günü temalı kompozisyon yarışmasında “Bir Öğretmen Olmalı” başlıklı yazısıyla birinciliği kazanan Kozan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tevhide Kütük ödülünü almak için kürsüye çıktı. Kozan Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Garnizon Komutanı Hüseyin Çopur'un, “İndirin onu” diyerek tepki göstermesi üzerine Tevhide Kütük, İl Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canbolat tarafından kürsüden indirildi. Gözyaşları arasında kürsüden inen öğrenci, Canbolat'ın karşına gelerek “Neden Hocam” diyerek tepki gösterdi. ... Devamı

SEVGİ

2007-11-22 02:28:00

ALLAH SEVGİSİ Ey Allah (c.c)’ın kulu! Bil ki: Gayelerin en üstünü, Allah (c.c) sevgisidir. Bu ise Allah (c.c)’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Bu sebeble hiçbir gaye bu gayeden üstün tutulmamalıdır. Eğer Allah (c.c) sevgisi ile vatan, aile, aşiret, mal ve bunlara benzer dünya zinetlerinden herhangi birinin sevgisi arasında bir seçim yapmak söz konusu olursa kesinlikle Allah (c.c) sevgisini seçmelisin. Allah (c.c) yolunda herşey feda olsun! Zira Allah (c.c) yolunda kaybedilen dünyevi değerlerin pek önemi yoktur. Dünyevi değerler için hiç bir şey feda edilmez. Zira onlar geçici değerlerdir ve mutlak sevgiyi hakedecek üstün bir vasfa sahip değillerdir. Biz müslümanlar dışında kalan kafir ve müşrikler, herşeylerini tagut için feda ederler. Öyleyse, sahip olduğumuz tüm değerlerimizi biz neden Allah (c.c) için ve Allah (c.c) yolunda feda etmeyelim ki? Bilakis biz bunu yapmaya daha evlayız. Zira bizim Allah (c.c)’tan ümidimiz var. Fakat taguta kulluk edenlerin ise hiç bir ümitleri yoktur. Allah (c.c) sevgisi için Allah (c.c) yolunda herşeyi feda etmek, iman ve tevhidin gereklerindendir. Her müslümanın bunu bilmesi gerekir. Böyle yapılmadığı müddetçe İslam iddiası gerçek ve doğru olamaz. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُم&#... Devamı

HADİS ve Çeşitleri

2007-11-10 20:29:00

Hadis-i Şerif Lugatı   Hadîs Âlimi (Muhaddis):  Hadîs-i şerîf sahasında mütehassıs kimse. Çok sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn'dir.   Hadîs İmâmı:  Üç yüz binden çok hadîs-i şerîfi, râvîleri (rivâyet edenleri, nakledenleri) ile birlikte bilen büyük hadis âlimi. Buna, hadîs müctehidi de denir. Hadîs-i Âhâd:  Hep bir kimse tarafından rivâyet edilen, bildirilen, müsned-i muttasıl (Resûlullah efendimize varıncaya kadar, rivâyet edenlerden yâni nakledenlerden hiçbiri noksan olmayan) hadîs-i şerîfler. Hadîs-i Âmm:  Herkes için söylenmiş hadîs-i şerîfler. Hadîs-i Cibrîl:  Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip; İslâm'ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resûlullah efendimizin verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf. Hadîs-i Garîb:  Yalnız bir kişinin bildirdiği sahîh hadîs. Yahut, aradaki râvîlerden (nakledenlerden) birine, bir hadîs âliminin muhâlefet ettiği hadîs. Hadîs-i Hâs:  Bir kimse için söylenmiş hadîs-i şerîfler. Hadîs-i Hasen:  Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdi... Devamı

Müslüman,Yahudi ve Hıristiyanları Dost kabul etmez.

2007-10-28 00:34:00

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir…BAkara/28).    Dinlerine ve Milletlerine,uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla     senden razı olmayacaklardır.(Bakara/120) Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin  dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır.  Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.(MÂİDE/51) Sizin dininize uyanlardan baş ka hiçbir kimseye inanmayın. (ÂLİ IMRÂN/73)  İlahi Dinlemek İçin Tıkla>>Gaflet Uykusu ... Devamı

SEVGİ

2007-10-14 00:35:00

Her şeye rağmen müslümanlar birbirlerini sevmeli ve haklarına hürmet etmelidir.Bölünüp parçalanmak düşmanların işine yarar,ancak zulme rıza gösterilmez,ikaz edilir.Haksızlıklar kabul edilmez.En büyük zulüm DİN'e yapılan zulümdür,inanca yapılan zulüm en büyük zulümdür.Zulmü def etmek için de birlik ve beraberlik içinde olmak lazımdır.Küfür tek millettir.Hıristiyanlar,Müslümanlara zulüm yapıyorsa,hata bizdedir,biz birliğimizi,sevgimizi,gücümüzü yanlış yerde kullanmamızdandır.Allah buyuruyorki:Mü'minler,Müslümanlar kardeştir.ancak aramıza nifak tohumları soktular,birbirimizin düşmanı olduk.Esas düşman olan Yahudi ve Hıristiyanları dost kabul ettik.Zulme oğradık.Peygamberimiz buyuruyorki:Kişi sevdiğinin dini üzerindedir. Devamı

NAMAZ KILMAYANIN HÜKMÜ

2007-10-13 22:08:00

NAMAZ KILMAYANIN HÜKMÜ NAMAZ KILMAYAN MÜŞRİK'TİR "Allah(cc)'a dönücüler olarak (O'na yönelin) ve O'ndan korkun. Namazı da dosdoğru kılın da müşriklerden olmayın." (Rum: 32)Allah (cc) bu ayette müşriklerden olmamayı 'namaz kılma'ya bağlamaktadır.Ebu Süfyan'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki: Cabir şöyle diyordu: Ben Nebi (sav)'den işittim, şöyle buyuruyordu: "Şüphe yok ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece 'namaz'dır." (Müslim:82, Ebu Davud:4678, Tirmizi:26l9, Nesei:465 ve İbn-i Mace: 1078 rivayet ettiler.)Cabir (ra)'den rivayet edilmiştir:Nebi (sav) buyurdu ki:"Namaz'ı kılmamak şirktir."(Musannaf: 5009, Şeria: 133, Usulü's-Sünne-. 1513 sahih bir senedle rivayet ettiler:)Enes (ra)'den rivayet edilmiştir: Nebi (sav) buyurdu ki: "Kişi ile şirk arasında 'namaz'ı terketmekten başka bir şey yoktur. Namazı terk ettiği zaman şirk koşmuştur."(İbn Mace: 1080, Muhammed İbn-i Nasr/Kitabu's salat :897 rivayet etmişlerdir.)Rasulullah (sav)'in azadlısı Sevban (ra)'dan rivayet edilmiştir: Ben Rasulullah(sav)'den işittim. Buyurdu ki: "Kul ve küfür ve iman arasında 'namaz' vardır. 'Namaz'ı terk ettiği zaman muhakkak şirk koşmuş olur."Rasulullah (sav)'den rivayet edilen sahih hadisler açıktır ve yoruma gerek yoktur. NAMAZ KILMAYAN KAFİR'DİR Allah (cc) buyuruyor ki:"Kitablarını sağlarından alanlar cennettedirler. Mücrimler hakkında sorarlar: 'Sizi cehennem çukuruna ne sürükledi?' Mücrimler diyecekler ki: 'Biz (dünyada) namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yedirmiyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Kıyamet gününü de yalanlardık. Ta ki ölüm bize gelene kadar (bu hal üzerindeydik) " (Müddessir Suresi: 40-47)Allah(cc) bu ayetlerde namaz kılmama suçunu batıla dalma ve kıyamet gününü yalanlama suçları ile aynı ayette zikrediyor ve aynı düzlemde değerlendiriyor. Herkesin de üzerinde görüş birliğine vardığı bir konudur ki batıla dalanlar ve kıyamet günü... Devamı

İlginç Yasaklar

2007-09-29 02:38:00

Devamı

HAÇLI SEFERLERİ

2007-09-13 21:11:00

HAÇLI SEFERLERİ İslâm düşmanı papaların Kudüs'ü müslümanları hakimiyetinden kurtarmak ve müslümanları Anadolu ve Avrupa'dan atmak gayesiyle başlattıkları seferlere verilen âd.İslâmiyetin hristiyanlığın aksine büyük bir süratle yayılması, müslümanların Suriye, Filistin ve Anadolu'ya hakim olarak İznik'in başkent olduğu yeni bir devleti kurmaları, hristiyan aleminin dini lideri papayı ve hristiyanlığın hâmîsi olarak kabul edilen Bizans imparatorunu ciddi bir şekilde endişelendiriyordu. Bu yüzden hem İslâmiyetin yayılışını durdurmak hem de sosyal ve ekonomik sıkıntı içinde olan Avrupa'yı bu durumdan kurtarmak için Batı Avrupa'da Vatikan kilisesinin önderliğinde yoğun bir faaliyet başlatıldı. Papa II. Urbanus Hz. İsa'nın doğum yeri olan Kudüs'ün ve kutsal saydıkları makamların müslümanlar tarafından kirletildiğini, Kudüs'e giden hristiyan hacı adaylarına zulüm ve işkence yapıldığını öne sürerek böyle mukaddes bir beldenin müslümanların baskısından kurtarılması için bütün hristiyanların canla başla seferber olmaları gerektiğini söyleyerek halkı sefere katılmaları için tahrik ediyordu. Halbuki uzun süredir bu kutsal topraklar hristiyan hacı adayları tarafından ziyaret ediliyor, bu konuda onlara engel olunmak şöyle dursun yardım bile ediliyordu. Filistin'de kendilerine ayrılmış hastaneleri, kilise ve manastırları hatta kütüphaneleri bile vardı. Öte yandan Batı Avrupa'da halkın içine düşmüş olduğu ekonomik kriz ve sıkıntıdan da ancak doğunun baharat yollarının ele geçirilmesiyle kurtulabileceği söylenerek halk bu sefere katılmaya teşvik ediliyordu. Bütün bu gayelerin gerçekleşmesi de ancak hristiyan aleminin yek vücut halinde hareket etmesiyle mümkün olabilirdi.Birinci Haçlı Seferi:Papa II. Urbanus 18-28 Kasım 1095 tarihleri arasında bütün Batı Avrupa'nın ileri gelen din adamlarının katıldığı bir toplantıda bu büyük harekâta süratle hazırlanmaları gerektiğini hatırlattıktan sonra ilk büyük haçlı kafilesinin harekete geçm... Devamı

Hurafe ve Sebepleri

2007-09-11 15:49:00

Siz ağaca tapanı gördünüzmü? Bir ağaç düşünün adı(Dilek Ağacı).Bu çok eskiye dayanır.Cahiliyet döneminde ağaca tapanlar vardı,O ağacı Allahın emriyele Peygamberimiz kestirdi.Ama babalarının dinlerini yaşamak isteyen putperestler,o cahilane adetlerini sürdürdüler.Ayrıca putperest olan hıristiyanlarda onlara yatkın oldukları için islamı yıkmak için,müslüman görünerek islamı yıkmak için bir tiyatro oyuncusu gibi ağaca taptılar.müslümanlarda bunu uygulayınca,gerici yobaz diye suçladılar,esasen gayeleri müslümanı suçlamak değil,islamı suçlamaktı.Ermeniler Türkiyenin bazı yörelerini terk ederken altın ve emanetlerini toprağa gömüyorlardı ve üzerini müslümanlığa uygun bir mezar şekline getiriyorlardı veya yanına bir ağaç dikiyorlardı adını ziyaret koyuyorlardı.Ramazan Aslan isimli bir tanıdık,içki ve eroinle iştigal ederdi,hapisten çıkınca aç ve bitkin kaldı altın aramaya başladı.Bu mezarda bir şeyler olabilir diye mezarı eşirler.eşirler ama ne çıktı dersiniz?.Koskocaman bir HAÇ çıktı.Bu durumda onu gösteriyorki,hurafenin kaynağı HAÇ'a tapan kilise ehlidir,bilhassa yerli ermeniler bunu çok kullandılar.Hüküm:Bu tür davranışlar şirktir ve Küfürdür.İslamla asla alakası yoktur. Al sana göbek,Ver bana bebek Siz hiç göbekli baba kabrini ziyaret ettinizmi?.Çocuğu olmayan kadınlar mezarın etrafında dönerek göbek atıyorlar ve (al sana göbek ver bana bebek),diyorlar.Hüküm: Al sana göbek,Ver bana bebekDiyenlerde,dedirtenelerde müslüman değildir,islamla alakası yoktur.Gayri müslimler,Yahudi,Hıristiyan ve azgın cahil ermeniler.Böyle yaparak islmdanmış gibi göstererek,önce müslümanın inancını bozuyorlar.Ondan sonrada bakın bakın müslümanlar ölülerden medet bekliyor diyerek şeytanî çağrıştırda bulunuyorlar.islamla,hiç bir alakası olmayan sapık inançlarını müslümana empoze etmeye çalışıyorlar.Bu tür davranışlar İslam ve İnsanlıkla bağdaşmaz.msp1955@mynet.com http://batlinanlar.blogspot.com/... Devamı

Allah (c.c)’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyen Küfür İşler mi?:

2007-09-09 11:18:00

Allah (c.c)’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyen Küfür İşler mi?: Maide suresindeki,44,45, ve 47.ci ayetler. Bu ayetlerdeki hükmünün amm (genel) olduğunu bildirdikten sonra, “Kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir.” (Maide: 44) ayetindeki “küfrün” İslam milletinden çıkartan bir küfür mü, yoksa İslam milletinden çıkartmayan bir küfür mü olduğu meselesini açıklamak gerekir. Her kim Allah (c.c)’ın hükmünü yahudilerin yaptığı gibi değiştirirse, o kimse büyük küfür işlemiş ve kafir olmuştur. Bu konuda alimler arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Fakat sapık bir fırka olan Havariç, bu ayetleri yanlış anlamış ve Allah (c.c)’ın hükmüne muhalefet ederek veya büyük günah işleyerek ölen kimselere kafir hükmünü vermişlerdir. Sahabeler ise bu sapık taifeye reddiye ol-mak üzere; onların ayetleri yanlış anladıklarını, bu ayetlerde kastedilen kimselerin Allah (c.c)’ın hükmünü yahudilerin yaptığı gibi değiştiren kimseler olduğunu ve İslam milletinden çıkartan büyük küfür işlediklerini; Allah (c.c)’ın hükmünü değiştirmeksizin, sırf nefsine uyduğu için belli bir meselede, Allah (c.c)’ın o mesele hakkında indirdiği hükmü uygulamayıp meseleyi değiştirerek değiştirdiği meseleye Allah (c.c)’ın indirdiği hükmü uygulayan kimsenin ise, bu yaptığını helal görmemesi şartıyla büyük küfür değil, İslam’dan çıkartmayan küçük küfür işlediğini söylemişlerdir. Zamanımızda ise tagutların şeyhleri ve belamlar, sahabelerin Havaric’e yapmış oldukları bu reddiyeyi kendilerine delil almakta ve böylece Allah (c.c)’ın şeriatini bir kenara atarak onun yerine beşeri kanunları uygulayan tagutların büyük küfür işlemediklerini, İslam’dan çıkartmayan küçük küfür işlediklerini söylemektedirler. Bu mesele ileride daha geniş olarak açıklanacak. Öncelikle Allah (c.c)’ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin büyük küfür işledikleri konusunu örneklerle açıklayalım. 1 - Allah (c.c)... Devamı

VİDEOLAR

2007-08-03 11:00:00

http://vdo.mynet.com/kanal/msp1955 Devamı

Şiir-İnanmadım ki.

2007-07-16 20:36:00

İNANMADIM Kİ.   Siyasiler nutuk attılar,inanki. Siyasetçiye,ben inanmadımki. Geldiler,gittiler,hep aynı sanki. Çok konuştular inanmadımki.   Meclise gitmeden,yol yaptılar. Peş peşe fabrikalar kurdular. Çok insanı hayalen işe aldılar. Çok konuştular,inanmadımki.   Fabrikayı sattı,işe yaramaz dedi. Sattığı fabrikayı iki,günde yedi. Yabancılar alsın,bana ne?,dedi. Bunlara ben hiç innamadımki.   Vatanı satmışlar yabancılara. Para gelecekmiş şimdi onlara. Düşündüm ne desem bunlara. Çok anlattılar,inanmadımki.   Kimi PKK dedi,kimi Türban dedi. Kimi çay içti,Kimi kebap yedi. Kimi vatan sattı,kimi satınaldı. Vatandaş şaşırdı,innamadımki.   Çocuklar öpüldü,çıkolata alındı. Şenlik vardı,uçanlar balondu. Gariban köylüde orada bulundu. Mazot yalanına,inanmadımki.   Kömür dağılmış,ben alamadımki. Kart alamadım,üç ay oldu sanki. Düşündüm,dilencimiyim,inanki. Ben vekillere hiç inanmadımki.   Oy vercağım vekile,zengin olsun. Yine gelir,bize nutuk atar,sağolsun. Biz vermeye alıştık,al senin olsun. Bize vereceklerine,inanmadımki.   Türk askeri parasızdır,fakire. Vekilin çocuğu,gitmez askere. Ölüm mukadder,vuran,kefere. Avrupa dediler,inanmadımki.   Yine zam yaptılar,bir şey alamadım. Ben eve gittim,gizli gizli ağladım. Yerli değil,kaçak bir sigara yaktım. Enflasyon yok dediler,inanmadımki.   Mahsul tarlada kaldı,satamadımki. Buğday aynı fiyat,ekmek alamadımki. Tüpgaz iki kat artmış,uçurum sanki. Ucuzluk var dediler,inanmadımki.   Memur,işçi,emekli ekmek bulamaz. Etin kilosu on beş lira,kimse alamaz. Boşuna nutuk atmayın kimse inanmaz. Çok düşündüm amma,innamadımki.   Boşuna konuşma oyları çürütecağım. Ümidimi kestim,sokakta dolaşacağım. Bu yasalar oldukça,oy vermiyecağım. Oy alacaklara hiçmi hiç inanmadımki.   Vekil,iki yılda emekli olur,işte adalet. On kat fazla maaş alır,olur menfaat. Vatanımı severim,hırsızlara mel'anet. Yıllarca nutuk att... Devamı

ANDLAŞMA

2007-07-12 20:08:00

ANDLAŞMA بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ANDLAŞMA فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Fakat tevbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse, artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz, bilen bir kavme âyetlerimizi böyle açıklıyoruz. وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَق¡... Devamı

Şiir-Bu nasıl çeşmedir?

2007-07-09 23:54:00

ŞiirBu nasıl çeşmedir? ''Bu nasıl çeşmedir?, içilecek tası yok.Yıkma kalbimi,Yapacak ustası yok.Ben müslümanım diyen,çoktur çok'Neye yarar ki,kalbinde imanı yok.Kafire buğz eder,müslümanı severim.Sıkıştımmı,Hz.Muhammede giderim.O Nebi'den,İlham alır Allah'a sığınırım.O,İmdadıma koşar,derin nefes alırım.İnsanlara yoktur kinim,kindar değilim.Müslüman kardeşimdir,kafiri tanımam.Ben islam'a dokunanı asla sevemem.Sevgilim kıskanır,muhabbet edemem.Bu dilde,İslamın adı,irticaysa kardeşim.Yalakalığı sevmem,ben baş mürteciyim.Dinsizliğin adı hürriyetse,Ben hapisteyim.Yusuf gibi sabrederek,Din gününü beklerim. Devamı

VİDEOLAR

2007-07-09 01:43:00

Video  Önce,sağ,Sonra Sol Tıklayıp,ayrı sayfada da İzliyebilirsiniz. AKP’nin Gerçek Yüzü: http://www.youtube.com/v/A3RygsQibQw Amerika Katil,Katil. http://www.youtube.com/v/VK85wWbWkGk Baba Mesleği. http://www.youtube.com/v/c3KY-QSwdkM Kuran Kursunu Yıktılar. http://www.youtube.com/v/relThZmhx4U Devamı

Pornu Yasası

2007-07-04 18:11:00

YASALAR GENEL AHLAKI KORUMALIDIR: Savcılar İnterneti Göremiyorlar.!? Bakın 3 yıl hapis cezası verilmiş,100ytl de para cezası,işte buna sevindim TCK’nın 226/3. fıkrası şöyle: "Müstehcen görüntü ürünlerini ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." Tıkla>>http://www.haberler.com/cocuga-cinsel-tacize-agir-ceza-haberi/ Devamı